Delft Blue Water

In de regio Delfland is er een toenemende behoefte aan zoet water. In de omgeving is sprake van langzame verzilting en daarnaast is er bij de glastuinbouw in het Westland een groeiende vraag naar een goede kwaliteit gietwater.

Toenemende behoefte

Vijf partijen werken aan duurzaam alternatief

Op de afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) Harnaschpolder vindt onder de naam ‘Delft Blue Water’ onderzoek plaats naar de mogelijkheden om op een duurzame manier, zuiver water te produceren voor de omgeving (boezemwater) en de glastuinbouw (gietwater). Delft Blue Water is een samenwerking van het Hoogheemraadschap van Delfland, Delfluent Services B.V., Evides Industriewater, Rossmark Waterbehandeling en Veolia Water Nederland. Gezamenlijk werken deze vijf organisaties aan een duurzaam alternatief voor de zoetwatervoorziening in het gebied van Delfland. De Technische Universiteit Delft voert het flankerend wetenschappelijk onderzoek uit.Toenemende behoefte aan zoet water

In de regio Delfland is er een toenemende behoefte aan zoet water. In de omgeving is sprake van langzame verzilting en daarnaast is er bij de glastuinbouw in het Westland een groeiende vraag naar een goede kwaliteit gietwater. Nu pompt de glastuinbouw brak grondwater uit het eerste watervoerend pakket op en ontzout dit, waarbij de geconcentreerde zoute stroom (brijn) weer terug in het tweede watervoerend pakket in de bodem wordt gebracht. Hoewel dit feitelijk niet is toegestaan, wordt dit, vanwege het ontbreken van financieel-economisch haalbare alternatieven, momenteel door de wetgever gedoogd.

Onderzoek

Oppervlakte- en gietwater

Tegelijkertijd voert de AWZI Harnaschpolder het gereinigde afvalwater (effluent) van de zuivering af naar de Noordzee, terwijl HHDelfland zoet water uit naburige waterschappen moet aanvoeren om de boezems door te kunnen spoelen. Onder de naam Delft Blue Water vindt daarom een onderzoek plaats naar de nuttige inzet van dit effluent. Het onderzoek heeft tot doel om met innovatieve technologieën te testen of betrouwbaar, duurzaam en kosteneffectief oppervlaktewater en gietwater kan worden geproduceerd.

Resultaat

Demonstratiehal

In de demonstratiehal, die op de AWZI Harnaschpolder is gebouwd, kan 50 m3 effluent per uur worden ingenomen voor onderzoek. In deze hal zijn op dit moment twee onderzoekslijnen in bedrijf, een referentielijn en een innovatielijn. De referentielijn, in bedrijf sinds april 2010, bestaat uit een combinatie van in de praktijk al toegepaste technologieën. De innovatielijn, in bedrijf sinds augustus 2010, bestaat uit een combinatie van innovatieve technologieën die in de praktijk nog niet zijn toegepast voor de behandeling van effluent. Momenteel is nog een tweede innovatielijn in aanbouw. De beoogde duur van het onderzoek is vier jaar.Kansen voor glastuinbouw

In het kader van het Delft Blue Water project dient de integrale kostprijs te worden vastgesteld voor de productie en de distributie van gietwater aan de glastuinbouw. 
De toepassing van centraal geproduceerd gietwater in de kas, betekent ook dat er kansen zijn die door de tuinder benut kunnen worden en zijn bedrijfskosten kunnen verlagen.Verkleinen van regenbuffers

Hierbij valt te denken aan de mogelijkheid om regenbuffers kleiner te maken, de economische waarde van de vrijgekomen grond, de besparingen op lozingsheffingen, de mogelijkheden die ontstaan voor koude/warmte opslag in de grond toe te passen (economische waarde), het waterverbruik in relatie tot de kwaliteit van het ingenomen water (Delft Blue Water heeft een heel lage concentratie natrium), etc. Daarnaast kunnen de tuinders, als potentiële klanten, belangrijke input leveren wat betreft de perceptie van de glastuinbouw ten aanzien van het Delft Blue Water project